Vyhlásenie o ochrane údajov

PersonenbezogeÚdaje vzťahujúce sa na osoby používateľov (napríklad mená, emailové adresy...) spracúva kultúrna a prevádzková spoločnosť s ručením obmedzeným (v ďalšom texte ako „Zámok Schönbrunn“, „Múzeum Sissi“, „Múzem nábytku Viedeň“, „Zámok Schloss Hof“) len podľa ustanovení rakúskeho zákona o ochrane údajov a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). 

V nasledujúcom texte Vás podrobne informujeme o rozsahu a účeloch nášho spracovania údajov, ako aj o Vašich právach pri spracovaní Vašich údajov ako dotknutých osôb. Ešte predtým, než začnete ďalej používať našu internetovú stránku a než prípadne poskytnete svoj súhlas so spracovaním svojich údajov, prečítajte si prosím dôkladne naše vyhlásenie o ochrane údajov.


1.Prevádzkovateľ a kontakt

Miesto prevádzkovateľa je:

Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 
Schönbrunner Schloßstraße 47 
1130 Wien
info[at]schoenbrunn-group.com

 

Echocast

Spoločnosť s. r. o. s názvom Schloss Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges. m. b.H. v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 spravuje pre sieť ECHOCAST organizačnú kanceláriu ako aj internetovú stránku  www.echocast.eu, ktorá zodpovedá za získavanie nových členov, priebežné zlepšovanie a rozširovanie modulov, za certifikáciu a za zaisťovanie kvality.

Kooperačnými partnermi k rozhodnému dňu 01. 01. 2021 sú nasledovné inštitúcie:    

 • KHM-Museumsverband, wAöR
 • Naturhistorisches Museum Wien, wAöR
 • Österreichische Galerie Belvedere, wAöR
 • Schallaburg KulturbetriebsGmbH,
 • Schönbrunn Group/ Schloß Schönbrunn Kultur- und BetriebsGesmbH
 • Staatliche Kunstsammlungen Dresden

 

2. Osobné údaje

Našu internetovú stránku môžete v princípe používať bez toho, aby ste zadali svoje osobné údaje. Pre niektoré služby spojené s našou stránkou sa však môžu vyskytnúť odlišné pravidlá, na ktoré Vás chceme osobitne upozorniť.

Z našej strany – odhliadnuc od cookies, „koláčikov“, ktoré podrobne opíšeme ďalej – zásadne zbierame a ukladáme len tie údaje, ktoré nám sprostredkujete Vy sami, a to tým, že ich vložíte do formuláru na zadávanie údajov, alebo tým, že nejakým iným spôsobom aktívne vstúpite do interakcie s našou internetovou stránkou.

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú prirodzenú fyzickú osobu. Medzi osobné údaje spadá napríklad Vaše meno, Vaša adresa, Vaše telefónne číslo alebo Váš dátum narodenia, ale aj Vaša IP-adresa alebo zemepisné údaje o Vašom umiestnení, podľa ktorých možno identifikovať Vašu osobu.

Vaše osobné údaje, presahujúce informácie, ktoré sa ukladajú prostredníctvom ďalej uvedených cookies, „koláčikov“, spracúvame výlučne vtedy, ak ste nám ich Vy sami dobrovoľne poskytli, a to napríklad tým, že ste sa u nás registrovali, alebo vtedy, keď ste s nami vstúpili do zmluvného vzťahu alebo iného kontaktu. Pritom ide výlučne o kontaktné údaje a informácie o tom, s akou vecou ste sa na nás obrátili.   

Vaše osobné údaje, ak ste nám ich poskytli, používame iba v zmysle, ktorý je prípustný ako právne nevyhnutný (hlavne podľa článku 6 GDPR Európskej únie) na splnenie daného účelu spracovania (napríklad na zaslanie reklamného a informačného materiálu pre existujúcich zákazníkov).

Spracovanie Vašich údajov realizujeme obzvlášť v nasledovných prípadoch:

 • pri odvíjaní zmlúv, ktoré sa uzatvárajú cez našu predajňu vstupeniek (Ticket-shop), ako aj cez našu online-predajňu (článok 6, odsek 1, písmeno b/ GDPR),
 • pri odpovedaní na Vaše otázky a dotazy (článok 6, odsek 1, písmeno b/ GDPR),
 • na účely marketingu (článok 6, odsek 1, písmeno a/ alebo f/ GDPR),
 • pre optimalizáciu prezentácie našej internetovej stránky a našej ponuky (článok 6, odsek 1, písmeno f/ GDPR),

Použitie Vašich osobných údajov, ktoré by presahovalo vyššie uvedené prípady, sa uskutoční iba s Vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas s použitím dát – ako to ďalej ešte podrobnejšie vysvetlíme – môžete pre budúcnosť kedykoľvek odvolať.

Pokiaľ v rámci nášho spracovania údajov poskytujeme prístup k údajom aj tretej strane (najmä tej, ktorá spracúva objednávky), realizuje sa to buď na základe zákonného povolenia (napríklad vtedy, keď je na splnenie zmluvy potrebné sprostredkovanie údajov tretej strane, ako sú poskytovatelia platobných služieb), alebo vtedy, keď ste Vy s tým súhlasili, alebo keď to vyžadujú právne záväzky, alebo na základe našich oprávnených záujmov (napríklad pri použití webhosterov, nástrojov CRM – riadenia vzťahov so zákazníkmi, alebo nástrojov na rozoslanie informačného bulletinu – newslettra atď.).

 

3. Právne základy a doba uchovávania údajov

V prípade uzavretých zmlúv, ako aj v prípade otázok a požiadaviek sa spracúvajú osobné údaje, pretože je to potrebné pre splnenie zmluvy, resp. na spracovanie požiadavky (článok 6, odsek 1, písmeno b/ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR).

Vaše kontaktné údaje sa spracúvajú za účelom priamej reklamy cez email alebo telefón len s Vaším súhlasom podľa článku 6, odseku 1, písmena a/ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR.

Okrem toho spracúvame Vaše osobné údaje na základe nášho prevažujúceho oprávneného záujmu, aby sme mohli dosiahnuť účel menovaný v tomto vyhlásení (čl. 6, ods. 1, písm. f/ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR).

Údaje, ktoré ste nám poskytli výlučne pre potreby zákazníckeho servisu, resp. pre účely marketingu a informácií, v zásade ukladáme až do zavŕšenia doby troch rokov od nášho posledného kontaktu. Ak si to však želáte, Vaše údaje vymažeme aj skôr, ešte pred vypršaním tohto termínu, pokiaľ tomu nestojí v ceste nijaká zákonná prekážka.

V prípade zahájenia jednania o zmluve, resp. ukončenia zmluvy, spracúvame Vaše osobné údaje po úplnej realizácii zmluvy až po vypršanie pre nás platných termínov záruky, zabezpečenia, premlčania a zákonných termínov uchovávania, a ponad toto obdobie až po ukončenie všetkých prípadných právnych sporov, pri ktorých by bolo potrebné predložiť tieto údaje ako dôkazy.

 

4. Hosting

Našej internetovej stránke poskytuje hosting – prenájom miesta na internete – spoločnosť s ručením obmedzeným poskytujúca služby elektronického spracovania dát s názvom a adresou EDV-Dienstleistungs GmbH, Hans-Resel-Gasse 17 8020 Graz. Náš poskytovateľ nám dáva k dispozícii infraštruktúru IT na poskytovanie služieb, pamäťový priestor, výpočtové kapacity, technické služby v oblasti ochrany a údržby, ktoré potrebujeme pre svoju prezentáciu na internetovej stránke. Spracovanie používateľských údajov v rámci poskytovania týchto služieb sa uskutočňuje v rámci našich oprávnených záujmov (čl. 6, odsek 1, písmeno f/ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR) o umožnenie toho, aby naša internetová online ponuka bola daná k dispozícii.

emuseum.schoenbrunn-group.com prevádzkuje s. r. o. „Schloss Schönbrunn Kultur und Betriebsges. m. b. H., Schönbrunner Schlossstraße 47, 1130 Viedeň. 

Služby IT infraštruktúry, úložný priestor, výpočtovú kapacitu, poskytnuté technické služby pre bezpečnosť a údržbu, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre fungovanie tejto internetovej stránky, dávame k dispozícii my sami. Spracúvanie užívateľských údajov v rámci tejto služby sa realizuje v rámci našich oprávnených záujmov (článok 6, odsek 1, písmeno f/ GDPR) pre umožnenie poskytovania našej online ponuky.  

 

5. Automatické zaznámenávanie údajov

Z technických dôvodov sa okrem iného zisťujú nasledovné údaje používateľov, ktoré internetový prehliadač používateľa sprostredkuje zámku Schönbrunn, palácu Hofburg Viedeň, Depozitáru cisárskeho nábytku (Hofmobiliendepot) a zámku Schloss Hof:

Tieto údaje sa ukladajú oddelene od iných údajov, ktoré eventuálne poskytol používateľ (najmä meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, jazyk), a pre štatistické účely sa vyhodnocujú, a to preto, aby bolo možné optimalizovať prezentáciu internetových stránok  www.schoenbrunn-group.com, www.schoenbrunn.at, www.schoenbrunnmeetings.com, www.kaiserkinder.at, www.hofburg-wien.at, www.sisimuseum-hofburg.at, www.hofmobiliendepot.at, www.moebelmuseumwien.at, www.schlosshof.at, www.habsburger.net, ww1.habsburger.net, www.echocast.eu und emuseum.schoenbrunn-group.com a ponuky na nich (pozri k tomu pasáže nižšie).

 

6. Spracovanie údajov

6.1. Pri realizácii objednávky (skupinové rezervácie) od Vás budeme vyžadovať nasledovné osobné údaje:

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum a hodina návštevy, jazyk, vek (vstupenka pre dospelých alebo pre deti), spolupatričnosť k rodine alebo skupine (pri rodinných, študentských a skupinových vstupenkách).

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v priebehu objednávok, sa použijú výlučne pre účely realizácie zmluvy (článok 6. odsek 1, písmeno b/ GDPR); platobné informácie sú chránené v kódovanom procese a použité budú iba na realizáciu platby.

6.2. Pri použití kontaktných formulárov a pri účasti na výherných hrách sa zisťujú nasledovné údaje (článok 6, odsek 1, písmeno b/ GDPR) :

Meno, e-mailová adresa, prípadne telefónne číslo, prípadne poštová adresa. Tieto údaje budú použité výlučne v zmysle reagovania na prihlásenie sa a na realizáciu príslušnej výhernej hry.

6.3. Pri registrácii pre odber informačného bulletinu – newslettru a podnikových časopisov sa zaznamenávajú nasledovné údaje (článok. 6, odsek 1, písmeno a/ GDPR): 

Meno, pri newslettri e-mailová adresa, resp. pri podnikových časopisoch poštová adresa. Tieto údaje budú použité výlučne na zaslanie objednaných informačných bulletinov – newslettrov / podnikových časopisov.

Zaslanie nášho informačného bulletinu – newslettra sa realizuje vždy iba po dvojitom súhlase (double-opt-in), t. j. po tom, ako sa zapíšete do nášho zoznamu pre odoberanie newslettra, obdržíte ešte osobitný e-mail, cez ktorý potvrdíte a dokončíte svoje prihlásenie sa na odoberanie newslettera.

6.4. Pri akreditácii tlače a médií (článok 6, odsek 1, písmeno b/ GDPR)

Okrem všeobecných kontaktných informácií treba predložiť novinársky preukaz a zadať údaje o príslušnom médiu, ďalej pracovný názov príspevku, krátky opis projektu a plánovaný dátum publikovania príspevku.

6.5. Pri online-rezerváciách usporiadateľov zájazdov (článok 6, odsek 1, písmeno b/ GDPR)

Okrem všeobecných kontaktných informácií treba zadať PIN usporiadateľa.

6.6. Pri akreditáciách turistických sprievodcov (článok 6, odsek 1, písmeno b/ GDPR)

Okrem všeobecných kontaktných informácií treba zadať identifikačnú pasovú fotografiu a preukaz turistického sprievodcu.

6.7. Pri spravovaní členov Echocast (článok 6, odsek 1, písmenob/ a f/ GDPR)

Okrem kontaktných informácií (meno, priezvisko & e-mailová adresa) sa v rámci vystavenia účtu pre oblasť prihlasovania na echocast.eu spracúvajú aj údaje ako dátum narodenia, súčasný zamestnávateľ, absolvované školenia Echocast, pozitívne absolvované certifikácie vrátane ocenení, recertifikácií a doby platnosti.

Spracovanie sa realizuje na účely plnenia zmlúv (článok 6, odsek 1, písmeno b/ GDPR) a na administratívne účely spolu s kooperačnými partnermi (článok 6, odsek 1, písmeno f/ GDPR, odôvodnenie 48). Tieto údaje sa spracúvajú výlučne v rámci Európskej únie.

6.8. Registrácia na emuseum.schoenbrunn-group.com (článok 6, odsek 1, písmeno a/ DDPR)

V rámci vytvárania účtu pre prihlasovaciu oblasť na emuseum.schoenbrunn-group.com sa spracúvajú kontaktné informácie (meno, priezvisko & e-mailová adresa) a mená používateľov. Registrácia sa realizuje až po dvojitom prihlásení sa (double-opt-in), t. j. Váš proces registrácie bude zavŕšený až po potvrdení cez osobitný potvrdzovací e-mail. Údaje budú použité výlučne na tejto internetovej stránke a nebudú odovzdané tretím stranám. Kontá, ktoré neboli prihlásené 180 dní, budú deaktivované. Deaktivované kontá, ktoré sa po dobu 360 dní znovu neaktivovali, budú vymazané.


7. Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré si internetový prehliadač používateľa odkladá a ukladá na jeho počítači. Ako doplnok k vyššie uvedeným údajom a technickým informáciám sa v rámci Vášho používania našej internetovej stránky po príslušnom súhlase na Vašom počítači ukladajú súbory cookies prvej a tretej strany (First a Third-Party Cookies); sú to malé textové súbory, ktoré sa pridružene ukladajú na Vašom pevnom disku v internetovom prehliadači, ktorý používate.

Miesto, na ktorom sa nastaví cookie (tu sa to realizuje prostredníctvom nás a ďalších účastníkov tretej strany, ktorých uvádzame ďalej), obsahuje teda určité informácie. Tieto cookies potrebujeme jednak na to, aby sme Vás rozpoznali ako používateľa internetovej stránky, a jednak na to, aby sme sprehľadnili používanie našich služieb. Napokon pracujeme s cookies aj za účelom marketingu, aby sme mohli analyzovať Vaše používateľské správanie a aby sme Vám prípadne mohli poslať cielenú reklamu.

 

Všeobecne možno rozlišovať medzi cookies prvej a tretej strany (First Party Cookies, Third Party Cookies) a žiadosťami tretej strany.

 

Cookies prvej strany  (First Party Cookies)

Cookies prvej strany ukladáme na Vašom prehliadači my, resp. naša internetová stránka, a to preto, aby sme Vám zabezpečili čo najvyšší používateľský komfort. Pritom ide predovšetkým o funkčné cookies, ako napríklad cookies, v ktorých sa ukladá obsah nákupného košíka.

Cookies tretích strán (Third Party Cookies)

Cookies tretích strán ukladajú na Vašom internetovom prehliadači tretí poskytovatelia. Ide pritom najčastejšie o nástroje, slúžiace na sledovanie alebo marketing, ktoré jednak vyhodnocujú správanie používateľa, a jednak dávajú tretiemu poskytovateľovi možnosť, aby Vás znovuspoznal aj na iných internetových stránkach, ktoré navštevujete. Na funkcii takýchto cookies sa v zásade zakladá napríklad internetová marketingová stratégia Retarget Marketing.

Žiadosti tretích strán (Third Party Requests)

Žiadosti tretích strán sú všetky dotazy, ktoré Vy ako používateľ internetovej stránky prostredníctvom našej stránky adresujete na tretie subjekty – napríklad keď vstúpite do interakcie s pluginmi sociálnych sietí alebo keď využijete ponuku poskytovateľov platobných služieb. V tomto prípade sa na Vašom prehliadači síce neukladajú cookies, no nie je možné vylúčiť to, že prostredníctvom interakcie budú príslušnému tretiemu poskytovateľovi preposlané osobné údaje. Z tohoto dôvodu Vás aj v našom vyhlásení o ochrane údajov podrobne informujeme o nástrojoch a aplikáciách, ktoré používame.

 

8. Analýza výstupov a marketingových nástrojov na internetovej stránke zámku Schönbrunn, Múzea Sisi, Múzea nábytku Viedeň a zámku Schloss Hof

Ak ste pri návšteve našej internetovej stránky vyjadrili súhlas s používaním marketingových a analytických cookies, informujeme Vás o tom, aké analytické a marketingové nástroje používame:

a. Používame službu Google Analytics, zameranú na analýzu internetových stránok Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Táto služba využíva cookies, ktorých funkčné použitie sme už podrobne vysvetlili vyššie. Informácie, ktoré sa o Vašom používaní tejto internetovej stránky produkujú prostredníctvom týchto cookies, sa spravidla prenášajú na server Google a tam sa ukladajú.

Na základe nášho poverenia používa Google tieto informácie na to, aby vyhodnotil Vaše používanie našej internetovej stránky, aby zostavil správy o aktivitách internetovej stránky a aby pre prevádzkovateľa webovej stránky zabezpečil ďalšie služby spojené s používaním internetovej stránky a internetu. IP-adresa používateľa, ktorá sa v rámci Google Analytics sprostredkúva z Vášho prehliadača, sa neprepája s inými údajmi Google.

Ukladaniu cookies, ktoré používa Google Analytics, môžete zabrániť patričným nastavením svojho prehliadačového softvéru; to však môže viesť k tomu, že ako užívateľ prípadne nebudete môcť používať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. Zaznamenaniu údajov, ktoré sa vzťahujú na Vaše používanie príslušnej internetovej stránky a ktoré sa produkujú prostredníctvom cookies (vrátane Vašej IP-adresy), rovnako ako aj ich sprostredkovaniu a spracovaniu Googlom môžete zabrániť aj tak, že si pod doluuvedeným linkom stiahnete a inštalujete dostupný prehliadačový plugin:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ak potrebujete podrobnejšie ďalšie informácie o spôsoboch, rozsahu a účeloch zisťovania a ukladania údajov zo strany Google, odporúčame Vám, aby ste si prečítali ustanovenia o ochrane údajov tejto spoločnosti na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk  

Google spracúva Vaše údaje aj v USA a podlieha dohode Privacy Shield – Štítu na ochranu osobných údajov medzi Európskou úniou a USA.
 

9. Zapojenie služieb a obsahov tretích strán

Na našej internetovej stránke uvádzame aj linky na iné webové stránky; robíme to výlučne za účelom informovania. Tieto webové stránky nemáme pod kontrolou, a preto ani nespadajú pod ustanovenia nášho vyhlásenia o ochrane údajov. Ak však budete aktivovať niektorý z týchto linkov, môže sa stať, že prevádzkovatelia príslušnej internetovej stránky si o Vás budú ukladať údaje a budú ich spracovávať podľa svojho vyhlásenia o ochrane údajov, ktoré sa môže odlišovať od našich pravidiel. Preto Vás prosíme, aby ste sa aj na internetových stránkach, na ktoré ste sa dostali cez naše linky, zakaždým informovali aj o ich aktuálnych ustanoveniach o ochrane údajov.

Na našej internetovej stránke okrem toho máte možnosť prostredníctvom vstavaných obsahov vstúpiť do interakcie s rozličnými sociálnymi sieťami. Sú to tieto siete:

 • Facebook a Instagram, prevádzkované spoločnosťou Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko
 • Youtube, prevádzkovaný spoločnosťou Youtube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066 USA

Keď kliknete na niektorý z obsahov týchto sociálnych sietí, ten sa aktivizuje a vytvorí spojenie s príslušným prevádzkovateľom, tak ako sme to opísali vyššie. My z našej strany nemáme nijaký vplyv na obsah ani rozsah údajov, ktoré sa prenášajú kliknutím na niektorý z pluginov príslušných prevádzkovateľov týchto sociálnych sietí.

Ak chcete byť informovaní o spôsoboch, rozsahu a účeloch údajov, ktoré zbierajú prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí, odporúčame Vám, aby ste si prečítali ustanovenia o ochrane údajov príslušnej sociálnej siete.

9.1 Instagram

Na našu interentovú stránku vkladáme okrem iného aj príspevky platformy „Instagram“ prevázkovanej spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Vyhlásenie o ochrane údajov platformy „Instagram“ nájdete pod týmto linkom: https://help.instagram.com/155833707900388

 

9.2. Youtube

Do článkov na našej interentovej stránke vkladáme okrem iného aj videopríspevky platformy „YouTube“ prevázkovanej spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vyhlásenie o ochrane údajov platformy „Youtube“ nájdete pod týmto linkom: https://www.google.com/policies/privacy/.

Možnosť „Opt-Out“, ktorá zabraňuje prenosu Vašich údajov pri používaní tejto služby, nájdete tu: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

10. Sociálne pluginy & stránky Facebook zámku Schönbrunn, paláca Hofburg Viedeň, Depozitáru cisárskeho nábytku (Hofmobiliendepot) a zámku Schloss Hof

Zámok Schönbrunn, palác Hofburg Viedeň, Depozitár cisárskeho nábytku (Hofmobiliendepot) a zámok Schloss Hof na svojích internetových prezentáciách nepoužívajú tzv. social plugins (ďalej len „sociálne pluginy“), napr. Share („zdieľaj“) ani tlačidlá Like („páči sa mi“), a to preto, aby sa vyhli prenosom údajov do iných sociálnych sietí, ktoré pre používateľov pluginov nie sú celkom jasné.

Z tejto internetovej stránky vedú iba linky k našim stránkam Facebooku, Twitteru, Instagramu a Pinterestu. Prosím majte na pamäti, že pri otvorení jednotlivých sietí a internetových platforiem platia obchodné podmienky a smernice o spracovaní osobných údajov ich prevádzkovateľov.

Na prevádzku našich facebookových stránok používame technickú platformu a služby spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Pri návšteve naších internetových stránok na Facebooku www.facebook.com zaznamenáva Facebook okrem iného Vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú na Vašom počítači vo forme „cookies“. Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako prevádzkovateľom stránok Facebooku poskytli štatistické informácie o používaní facebookovej stránky. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („insights“) nájdete na: https://www.facebook.com/help/pages/insights

Údaje, ktoré Facebook v tejto súvislosti o Vás zaznamenal, spoločnosť Facebook Ltd. spracúva a prípadne ich prenáša aj do krajín mimo Európskej únie. Údaje o tom, ktoré informácie Facebook dostáva a ako ich používa, nájdete všeobecne opísané na stránke spoločnosti Facebook v rámci jej smerníc o používaní osobných údajov. Tam nájdete aj informácie o možnostiach kontaktu s Facebookom, ako aj o možnostiach nastavenia pre reklamy. Smernice o spracovaní osobných údajov nájdete na nasledovnej linke: https://www.facebook.com/about/privacy

Informácie o spôsobe, akým Facebook pre vlastné účely používa údaje získané z návštevy facebookových stránok, ani v akom rozsahu priraďuje aktivity na facebookových stránkach jednotlivým používateľom, ani na akú dobu si tieto údaje ukladá a či údaje z návštevy facebookových stránok poskytuje tretej strane, nie sú zo strany spoločnosti Facebook definitívne ani dostatočne jasne vysvetlené a nám nie sú známe.

Keď otvoríte stránku Facebooku, prenesie sa Vaša IP-adresa, priradená Vášmu koncovému zariadeniu, na spoločnosť Facebook. Ako informuje Facebook, táto IP-adresa sa anonymizuje a po uplynutí 90 dní sa vymaže. Facebook navyše ukladá informácie o koncových zariadeniach svojích používateľov (napr. v rámci funkcie „správa o odhlásení“).

Ak ste aktuálne prihlásení na Facebooku ako jeho používateľ či používateľka, nachádza sa na Vašom koncovom zariadení súbor „cookie“ s vaším facebookovým identifikačným znakom ID. Takto môže Facebook zistiť, že ste navštívili túto stránku a ako ste ju používali. To platí aj pre všetky ostatné stránky Facebooku. Cez facebookové tlačidlá napojené na internetové stránky (napríklad Like – „páči sa mi“, ale aj iné sociálne pluginy) môže Facebook okrem toho zaznamenať Vaše návštevy na týchto interentových stránkach a priradiť ich Vášmu facebookovému profilu (ako sme už uviedli vyššie, my na našich propagačných stránkach nijaké také sociálne pluginy nepoužívame). Na základe všetkých údajov, ktoré Facebook zozbieral, Vám potom na Facebooku môže ponúkať obsahy alebo reklamy našité na mieru podľa Vašich záujmov.

Prosím majte na pamäti, že pri každej návšteve Facebooku sa Vám v každom prípade zobrazí reklama. Zaznamenanie údajov, ako sme to opísali vyššie, však dovoľuje aspoň to, že táto reklama bude zladená s Vašími predpokladanými záujmami a že Vás Facebook nebude obťažovať úplne nepodstatnou reklamou.

Ak sa chcete vyhnúť tomu, aby Facebook zbieral o Vás údaje a poskytoval ich tretej strane, mali by ste sa z Facebooku odhlásiť, resp. deaktivovať funkciu "zostať prihlásený", mali by ste zmazať cookies, ktoré sa nachádzajú na Vašom zariadení, zatvoriť prehliadač a zariadenie reštartovať. Týmto spôsobom sa zmažú facebookové informácie, na základe ktorých je možné bezprostredne Vás identifikovať. Takto môžete používať našu facebookovú stránku bez toho, aby sa odhalil Váš profil. Majte však prosím na pamäti: Ak použijete interaktívne funkcie stránky („páči sa mi“, „komentár“, „zdieľať“, „správy“ a podobne), zobrazí sa prihlasovacia maska Facebooku. Ak sa prihlásite, Facebook Vás znovu identifikuje ako konkrétneho používateľa či používateľku.

Informácie o tom, ako môžete spravovať alebo zmazať informácie o svojom profile, nájdete na nasledujúcej podpornej stránke Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy

 

11. Informačný bulletin –  newsletter

Na našej stránke si môžete objednať bezplatné odoberanie informačného bulletinu – newslettra. Na to, aby sme Vám ho mohli posielať, potrebujeme Vašu platnú e-mailovú adresu.

Na Vašej e-mailovej adrese, ktorú ste vyplnili do nášho formulára, ihneď preskúšame, či si odoberanie newslettra naozaj želáte. Urobíme to tak, že na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám zadali, pošleme e-mail, ktorého prijatie potvrdíte kliknutím na link, ktorý Vám pošleme v príslušnom e-maili. Až po potvrdení e-mailom (dvojitý súhlas – „double opt-in“) ste skutočne zahlásení na odoberanie nášho newslettra. 

Hneď pri prvom prihásení sa na odoberanie newslettra ukladáme Vašu e-mailovú adresu, Vaše oslovenie, Vaše meno a priezvisko, Vašu voľbu newslettra ako aj dátum a čas Vášho prihlásenia. Ďalšie údaje o Vás pre odoberanie newslettra nezisťujeme ani nespracúvame, údaje používame výlučne vo vzťahu k newslettru.

Odber nášho informačného bulletinu – newslettru môžete kedykoľvek ukončiť. Podrobnosti k odhláseniu nájdete v našom úvodnom potvrdzujúcom e-maili a v každom jednotlivom čísle informačného bulletinu – newslettra.

 

12. Použitie analýzy a nástrojov CRM Tools swat.io

Zámok Schönbrunn, Múzeum Sissi, Múzem nábytku Viedeň a zámok Schloss Hof na ukladanie, prezentáciu a spravovanie údajov zo svojich internetových stránok na platformách sociálnych sietí Facebook, Pinterest, Instagram a Twitter používajú nástroj swat.io viedenskej firmy „Die Socialisten“ Social Software Development GmbH, Andreasgasse 6, Top 1, 1070 Viedeň, Rakúsko. Spoločnosť s ručením obmedzeným „Die Socialisten“ Social Software Development GmbH podlieha bezprostredne režimu Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a je ním viazaná. Bola uzavretá zmluva o spracovaní údajov objednávateľov.

Nástroj swat.io na jednej strane slúži účelom spojeným so službami pre zákazníkov, teda napríklad na odpovedanie na komentáre používateľov sociálnych sietí. Pri tom sa používajú mená, ktoré si používatelia jednotlivých platforiem sociálnych sietí sami zvolili a ktoré používajú pri koncipovaní svojich komentárov. Opätovná identifikácia reálnych mien ani adries s nástrojom swat.io nie je možná.

Okrem toho sa nástroj swat.io používa aj na účely spoločného spracovania a plánovania obsahových príspevkov (content) na týchto platformách. Napokon nástroj swat.io umožňuje merať úspešnosť našich príspevkov na platformách sociálnych sietí (aký ďaleký dosah mal príspevok, akú silnú interakciu vyvolal atď.). Pritom však nie sú viditeľné údaje jednotlivých používateľov. Využitie služieb zákazníkom a nástrojov obsahu Content-Tools sa realizuje v rámci prevažujúceho oprávneného záujmu (podľa článku 6, odsek 1, písmeno f/ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR).

 

13. Vaše práva

Podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a zákona o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba nášho spracovania údajov nasledovné práva a právne prostriedky:

 

Recht auf Auskunft (Art. 15 EU-DSGVO)
Ako dotknutá osoba vyššie opísaného ako aj ďalšieho spracovania údajov máte právo požadovať od prevádzkovateľa informácie o tom, či, a ak áno, aké osobné údaje o Vás spracúva. V mene Vašej vlastnej ochrany – aby o Vašich údajoch nezískal informácie nikto nepovolaný – budeme ešte predtým, než Vám informáciu poskytneme, vhodnou formou overovať Vašu identitu.

Právo na opravu (článok 16) a vymazanie (článok 17 GDPR Európskej únie)
Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, resp. – so zreteľom na účely spracovania údajov – aby Vaše neúplné osobné údaje doplnil, a rovnako máte právo požadovať, aby Vaše osobné údaje vymazal, pokiaľ sú splnené kritériá článku 17 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) Európskej únie.

Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR Európskej únie)
Ako dotknutá osoba máte v rámci zákonných predpokladov právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie všetkých Vašich osobných údajov, ktoré získal. Tieto údaje sa od Vašej žiadosti na obmedzenie spracúvania budú spracúvať už len s Vaším individuálnym dovolením, resp. len na preukazovanie, uplatňovanie a presadzovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR Európskej únie)
Ako dotknutá osoba máte právo požadovať bezprekážkové a neobmedzené sprostredkovanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ako aj právo preniesť ich ďalšiemu, tretiemu prevádzkovateľovi

Právo namietať (článok 21 GDPR Európskej únie)
Ako dotknutá osoba máte z dôvodov, ktoré sa týkajú Vašej konkrétnej situácie, právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú potrebné k zachovaniu našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretieho subjektu. Po Vašich námietkach sa Vaše údaje už nebudú spracúvať, iba ak by pre spracovanie existovali donucujúce, právom chránené dôvody, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži preukazovaniu, uplatňovaniu alebo obhajovaniu právnych nárokov. Proti spracúvaniu údajov na účely priamej reklamy máte právo kedykoľvek namietať s účinnosťou do budúcnosti.

Odvolanie súhlasu
V prípade, ak ste osobitne udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie ovplyvní prípustnosť spracovania Vašich osobných údajov po tom, ako ste toto odvolanie voči nám vyslovili. n. 

 

Ak urobíte opatrenie k presadeniu Vašich vyššie uvedených práv zakotvených vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR), našou povinnosťou je neodkladne, ale najneskôr v lehote jedného mesiaca po obdržaní Vašej žiadosti k Vami žiadanému opatreniu zaujať stanovisko, resp. Vašu požiadavku splniť.

Na všetky Vaše primerané požiadavky budeme reagovať bezodplatne a v čo najkratšom čase v súlade s právnym rámcom.

Žiadosti týkajúce sa porušenia práva na prístup k informáciám, porušenia práva na zachovanie dôvernosti, na opravu alebo na vymazanie sú v kompetencii úradu na ochranu údajov. Kontaktné údaje na tento úrad sú:

Österreichische Datenschutzbehörde 
Barichgasse 40-42
1030 Wien 
dsb@dsb.gv.at

 

14. Datenweitergabe an Imperial Austria Palaces Service GmbH

Die Abwicklung unseres Ticketing-Systems erfolgt über den Ticket-Shop der Imperial Austria Palaces Service GmbH, die ihren Unternehmenssitz an unserem Unternehmensstandort – Schloß Schönbrunn, Kavalierstrakt, 1130 Wien hat. Wir werden dabei von der Imperial Austria Palaces Service GmbH über Ticketbuchungen, die über https://www.imperialtickets.com/  erfolgen, informiert.

Konkret erhalten wir dabei folgende Daten: Name, Adresse, Telefonnummer, Email-Adresse, Sprache, Alter (Erwachsenen- oder Kinderticket), Zusammengehörigkeit als Familie oder Gruppe (bei Familien-, Studenten-, Gruppentickets).

Bei Presseakkreditierungen: das jeweilige Medium, Arbeitstitel und Kurzbeschreibung des Projekts anzugeben.

Bei Online-Reservierungen von Veranstaltern: Die Veranstalter-PIN.

Die im Zuge von Bestellvorgängen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten und Vertragsdaten (Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorien) werden ausschließlich für die Vertragsabwicklung benutzt; Zahlungsdaten werden in einem verschlüsselten Verfahren geschützt und lediglich für die Zahlungsdurchführung im Rahmen der Vertragsabwicklung benutzt.

Der Einsatz des Ticketing-Systems ist erforderlich zur Abwicklung von Ticket-Buchungen. Wir haben mit Imperial Austria Palaces Service GmbH einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen.

Diese Datenverarbeitung beruht auf Art 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO.